GUFERÁ FPM/VITON/+ PTFE + EPDM

Tovar Mj Cena s DPH

Akcie

GP 140/180/15 fpm gufero KS € 22.68
€ 18.900 bez DPH
G 95/125/12 gufero fpm KS € 5.71
€ 4.760 bez DPH
G 95/120/12 gufero BABSLM FPM KS € 32.61
€ 27.176 bez DPH
G 90/120/13 FPM gufero KS € 7.62
€ 6.350 bez DPH
G 90/110/7.5 gufero tlakové VIASY KS € 31.76
€ 26.465 bez DPH
G 90/110/13 GP FPM gufero KS € 4.69
€ 3.910 bez DPH
G 90/110/12 FPM gufero tlakové VIASY KS € 23.87
€ 19.890 bez DPH
G 85/120/13 gufero GP FPM KS € 12.50
€ 10.413 bez DPH
G 85/110/13 gufero GFPM KS € 5.97
€ 4.977 bez DPH
G 85/110/12 gufero GVFPM KS € 9.60
€ 8.002 bez DPH
G 85/105/11 gufero fpm KS € 5.77
€ 4.811 bez DPH
G 85/102/14 gufero R2 VITON KS € 59.01
€ 49.176 bez DPH
G 80/110/10 GP FPM KS € 9.42
€ 7.848 bez DPH
G 80/100/10 gufero FPM KS € 7.34
€ 6.117 bez DPH
G 8/22/7 gufero FPM KS € 2.05
€ 1.710 bez DPH