GUFERÁ FPM/VITON/+ PTFE + EPDM

Tovar Mj Cena s DPH

Akcie

G 85/102/14 gufero R2 VITON KS € 59.01
€ 49.176 bez DPH
G 165/190/13 gufero FPM KS € 25.26
€ 21.049 bez DPH
G 115/150/12 gufero GP FPM via KS € 24.55
€ 20.460 bez DPH
G 105/130/12 gufero FPM KS € 24.06
€ 20.047 bez DPH
G 45/57/9 gufero R2VITON TAL KS € 20.64
€ 17.200 bez DPH
G 25/50/10 gufero R2HPUR TAL KS € 19.55
€ 16.290 bez DPH
G 130/170/12 gufero FPM KS € 19.17
€ 15.975 bez DPH
G 190/220/15 gufero FPM KS € 16.43
€ 13.693 bez DPH
G 75/115/13 gufero GP FPM KS € 15.12
€ 12.600 bez DPH
G 170/200/15 gufero GP fpm KS € 14.69
€ 12.240 bez DPH
G 55/100/10 bauslx gufero FPM KS € 14.00
€ 11.668 bez DPH
G 145/175/15 gufero FPM KS € 13.40
€ 11.169 bez DPH
G 110/130/13 gufero FPM KS € 13.39
€ 11.160 bez DPH
G 55/80/10 gufero GP FPM KS € 13.36
€ 11.130 bez DPH
G 35/72/10 gufero GP fpm KS € 13.30
€ 11.085 bez DPH