GUFERÁ FPM/VITON/+ PTFE + EPDM

Tovar Mj Cena s DPH

Akcie

G 170/200/15 gufero GP fpm KS € 14.69
€ 12.240 bez DPH
G 50/72/8 FPM gufero KS € 4.55
€ 3.795 bez DPH
G 25/52/7 gufero GP VITON KS € 2.05
€ 1.710 bez DPH
G 25/47/10 gufero fpm gp KS € 1.80
€ 1.500 bez DPH
G 35/72/10 gufero GP fpm KS € 13.30
€ 11.085 bez DPH
G 50/80/8 gufero G fpm KS € 3.48
€ 2.903 bez DPH
G 32/42/7 gufero FPM KS € 0.41
€ 0.345 bez DPH
G 50/80/8 gufero FPM tlakové KS € 10.23
€ 8.522 bez DPH
G 28/40/7 GP FPM gufero KS € 1.04
€ 0.870 bez DPH
G 75/95/10 gufero GP fpm KS € 6.26
€ 5.220 bez DPH
G 22/52/10 gufero BAUM3SL-FPM KS € 7.61
€ 6.343 bez DPH
G 30/62/7 gufero GPVITON KS € 3.93
€ 3.275 bez DPH
G 95/125/12 gufero fpm KS € 5.71
€ 4.760 bez DPH
G 85/110/13 gufero GFPM KS € 5.97
€ 4.977 bez DPH
G 80/100/10 gufero FPM KS € 7.34
€ 6.117 bez DPH