Obchodné podmienky

I. Predmet zmluvy

Táto zmluva upravuje vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim ako vzájomne záväzné v oblasti predaja tovaru a produktov, ktoré kupujúci nakupuje od predávajúceho pre účely ďalšieho predaja pri dodržaní všetkých zákonných predpisov a ustanovení tejto zmluvy. Otázky, ktoré neupravuje táto zmluva, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 • Predávajúci sa zaväzuje predávať kupujúcemu tovar uvedený vo svojich pravidelne aktualizovaných cenníkoch.
 • Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za dodaný tovar kúpnu cenu podľa dohodnutých cenových a platobných podmienok.

 

  

II. Základné podmienky

 • Táto zmluva nezakladá kupujúcemu nárok na pozáručný servis tovaru.
 • Kupujúci vystupuje pri predaji tretím osobám pod vlastným obchodným menom. Tovar, ktorý nepochádza od predávajúceho, nesmie kupujúci spájať s jeho menom.
 • Obe strany sa zaväzujú nezverejňovať a neposkytovať tretím osobám žiadne informácie a údaje, ktoré získali v súvislosti s obchodovaním podľa tejto zmluvy, a ktoré by mohli poškodiť vzájomné vzťahy zmluvných strán či pri obchodnej súťaži jednu zo strán.
 • V prípade akceptovania požiadavky kupujúceho na zrušenie už uzavretého obchodu má predávajúci právo požadovať úhrady vzniknutých nákladov vo výške 3% z objemu zrušeného obchodu.
 • Predávajúci neručí za záväzky kupujúceho voči jeho zákazníkom.

 

 

III. Cena tovaru

 • Ceny uvádza predávajúci v aktuálnom cenníku na dané obdobie v Sk s DPH.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ceny uvedené v dealerskom cenníku.
 • Kupujúci výslovne prehlasuje, že s takýmto spôsobom určovania cien súhlasí.
 • Kupujúci je oprávnený pri predaji tretím subjektom riadiť sa vlastnou cenovou politikou.

 

 

IV. Spôsob platby

Kupujúci sa zaväzuje platiť predávajúcemu podľa nasledovných podmienok:
 • predom, zálohovou platbou bankovým prevodom na účet predávajúceho
 • pri prevzatí tovaru, úhradou v hotovosti
 • kupujúcemu, ktorý dlhodobo spolupracuje s predávajúcim, môžu byť poskytnuté špeciálne spôsoby platby
 • platba po dodaní, úhradou faktúry bankovým prevodom na účet predávajúceho v termíne splatnosti. V prípade omeškania môže predávajúci požadovať od kupujúceho za každý deň úrok z omeškania platby vo výške 0,06% z čiastky, na ktorú bola faktúra vystavená. Predávajúci sa zaväzuje v takomto prípade tento úrok z omeškania zaplatiť.

 

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy až zaplatením kúpnej ceny.
 


V. Záručné podmienky

 • COMMERCE PK,s.r.o.(ďalej len dodávateľ) poskytuje v súlade s Obchodným zákonníkom na zakúpený tovar dvojročnú záruku ak nie je na výrobku uvedená iná doba spotreby.
 • Záruka sa vzťahuje na vady viditeľné i na vady skryté, ktoré sa objavia v priebehu používania tovaru. Záručná doba začína plynúť dňom zakúpenia a prevzatia tovaru zákazníkom.
 • Dodávateľ nezodpovedá za vady tovaru spôsobené nevhodným skladovaním u odberateľa, neodbornou montážou resp. demontážou alebo manipuláciou. Dodávateľ nepreberá zodpovednosť za vady zistené počas prevádzky v prípade, že diel nebol namontovaný v odbornom servise. Taktiež nezodpovedá za škody spôsobené nedovoleným zaťažovaním daného dielu počas jeho prevádzky.

 

Reklamačný poriadok

 • Zákazník je povinný každú prípadnú reklamáciu ihneď po jej zistení nahlásiť u zodpovedného pracovníka dodávateľa. Pri preberaní tovaru od zasielateľskej služby je zákazník povinný dodaný tovar starostlivo prehliadnuť. V prípade, že zistí na tovare viditeľné poškodenie, uskutoční s pracovníkom zasielateľskej služby o tejto skutočnosti zápis, podpísaný obidvomi stranami. Bez zápisu nemá zákazník nárok na uznanie takejto reklamácie.
 • Uplatnením reklamácie sa myslí dodanie reklamovaného dielu spoločne s dokladom o zakúpení tovaru a písomnou reklamáciou obsahujúcou nasledujúce údaje: meno, resp. názov zákazníka, dátum zakúpenia reklamovaného tovaru, názov tovaru, popis závady (v prípade, že sa jedná o závadu, ktorá sa objavila pri montáži alebo počas prevádzky, doložiť stanovisko odborného servisu, ktorý montáž vykonal), podpis zodpovedného pracovníka a razítko firmy.
 • Reklamáciu je možné uplatniť u dodávateľa osobne, prípadne zaslať tovar a reklamačný protokol (viď. Príl.č.1) poštou. V tomto prípade začína plynúť doba uplatnenia reklamácie odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru a písomnej reklamácie pracovníkom dodávateľa od prepravcu. Bez dodania úplnej písomnej reklamácie ku každému vrátenému tovaru nebude reklamačné konanie započaté.
 • Vyjadrenie k reklamácii obdrží zákazník podľa možností obratom, v zložitejších prípadoch v zákonnej lehote.
 • V prípade uznania reklamácie bude chybný tovar vymenený, alebo dobropisovaný.

 

Príjem reklamácií v servisnom stredisku Prešov

Bardejovská 42
080 06 Prešov

 

Reklamačný poriadok na stiahnutie


TEL: ++421 51 749 6130+421 51 749 6130, ++421 51 749 6131+421 51 749 6131
MOBIL: ++421 905 661 556+421 905 661 556
FAX: ++421 51 749 6130+421 51 749 6130, ++421 51 749 6131+421 51 749 6131
E-MAIL: commercepk@commercepk.sk

 

 

VI. Odber tovaru

Miestom odberu tovaru je sklad predávajúceho. Vo zvláštnych prípadoch môže byť stanovené inak, pričom kupujúci bude akceptovať všetky požiadavky predávajúceho.
 

 

VII. Ochrana osobných údajov - Pravidlá spracovania osobných údajov

Pri predaji tovaru prostredníctvom webovej stránky www.commercepk.sk dochádza k spracovaniu Vašich osobných údajov z našej strany, spoločnosti COMMERCE PK, s.r.o, IČO: 47995645, zapísanej v OR: Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, Vložka č.31057/P. Pravidlá spracovania osobných údajov sú spracované v súlade s nariadením č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len GDPR) a Zák.č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Tieto pravidlá platia od 25. mája 2018. Informačný systém je registrovaný na úrade pre ochranu osobných údajov pod registračným číslom 201408693.

 • Aké osobné údaje spracúvame, ako ich požívame a ako dlho ich uchovávame. Registračné údaje. Ak si vytovríte na webovej stránke svoj užívateľský účet, Váš e-mail, ktorý na jeho vytvorenie postačuje, budeme spracovávať za účelom správy a sprístupňovania Vám Vášho užívateľského účtu. Poskytnutie Vášho emailu je povinné, bez neho nie je možné uskutočniť registráciu. Po úspešnej registrácii máte možnosť vložiť dosvojho užívateľského účtu Vaše identifikačné osobné údaje a kontaktné údaje, ktoré môžete kedykoľvek meniť alebo vymazať. Právnym základom je Váš súhlas. Doba uchovávania je po dobu, kým si Váš užívateľský účet nezrušíte. Po zrušení užívateľského účtu vymažeme všetky Vaše osobné údaje, ktoré ste doň vložili. Údaje potrebné a účelom plnenia kúpnej zmluvy. Vaše meno, priezvisko, adresu, e-mail sa telef.číslo, údaje o uzatvorení a plnení kúpnej zmluvy, budeme spracovávať za účelom plnenia kúpnej zmluvy.Poskytnutie týchto soboných údajov je zmluvnou požiadavkou a Vašou povinnosťou, bez niech nie je možné uzatvoriť zmluvu a doručiť tovar.  Právnym základom je primárne plnenie zmluvy. Po zániku zmluvy jej splnením naše oprávnené záujmy byť schopný preukázať, že naše povinnosti boli riadne splnené. Doba uchovávania sú 4 roky po jej splnení. Údaje v súvislosti s platbami. Faktúry, ktoré obsahujú Vaše osobné údaje a výpisy z bankového účtu a informácia o platbe za tovar, prípadne ceny zakúpeného tovaru uchovávame počas 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú. Právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti vyplývajúcej zo zákona o účtovníctve. Markieting. V prípade, že ste nám udelili Váš súhlas, môžeme spracovávať Vaše osobné údaje aj zaúčelom marketingu,napr. doručovať reklamné e-maily o nás, našich výrobkocha a službách. Právnym základom je Váš súhlas. Môžte ho kedykoľvek odvolať. Doba uchovávania je po dobu, kým tento súhlas neodvoláte.
 • S kým zdieľame Vaše osobné údaje. V niektorých prípadoch vaše osobné údaje poskytujeme iným subjektom. Môže ísť o nasledovné prípady: Poskytnutie tretím stranám, ak je to dovolené alebo požadované právnymi predpismi, v prípade predaja našej spoločnosti alebo v prípade našej právnej ochrany. Poskytnutie našim dodávateľom, ktorí nám na základe zmluvy poskytujú rôzne služby Zoznam spracovateľov osobných údajov: Geis Parcel SK, s.r.o.,  Slovenská pošta, a.s. , krajina spracovania: SR, poskytnuté osobné údaje: Identifikačné údaje, adresa doručenia, tel. číslo, účel: doručenie tovaru. Naše služby sa neustále vyvíjajú, preto sa tento zoznam môže priebežne meniť.
 • Ako Vaše osobné údaje chránime. Prijali sme primerané tech a org. opatrenia s cieľom zaistiť bezpečnosť Vašich os.údajov a aby sme predišli ich zničeniu, strate, zmene, ich neoprávnenému poskytnutiu a neoprávnenému prístupu k nim. Na spracovanie Vašich os.údajov používame len takých dodávateľov služieb, ktorí tiež poskytujú primerané záruky bezpečnosti a ktorých zmluvne zaviažeme spracovávať Vaše os.údaje len v súlade s našimi pokynmi a pri zachovaní dôvernosti Vašich os. údajov.
 • Prenos osobných údajov do tretích krajín. V rámci EÚ platí voľný pohyb os.údajov. V súčasnosti neplánujeme prenášať os. údaje z krajín mimo EÚ (tretie krajiny).
 • Vaše práva. Podľa GDPR a Zákona máte právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, právo svoj súhlas so spracovaním os. údajov odvolať a právo podať sťažnosť dozornému orgánu.
 • Cookies. Na našej webovej stránke používame cookies. Je to bežná prax web stránok. Pokračovaním v používaní našej web stránky súhlasíte s ich používaním.
 • Napíšte nám. Ak máte otázky k týmto pravidlá, prípadne by ste chceli ískať podrobnejšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov alebo Vašim právam, ozvite sa nám e-mailom na commercepk@commercepk.sk. Radi Vám odpovieme.

 


VIII. Záverečné ustanovenia

 • Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
 • Zmluva má časovo neobmedzenú platnosť.
 • Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých každý má platnosť originálu. Každý účastník obdrží jedno vyhotovenie.